Termeni și condiții

Dekorom 3D Design SRL

I. OBLIGATIILE PARTILOR

1.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a) Prestatorul se obliga sa asigure serviciile de inchiriere a spatiului web in reteaua Internet, cu o prezenta lunara in retea de minim 98.9% pe durata efectiva a prezentului contract.
b) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta prin email sau interfata web pe toata durata prezentului contract precum si prin telefon in cazuri de urgenta.
c) Prestatorul se obliga sa protejeze confidentialitatea parolei asociate contului beneficiarului.
d) Să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziţie (în limita posibilităţilor) pentru satisfacerea clientului său, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur şi cât mai stabil.
1.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a) Sa plateasca prestatorului pretul prezentului contract stabilit
b) Sa nu utilizeze sau sa permita utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa de catre prestator in scopuri ilegale conform legislatiei romane, precum si a statului in care este localizat fizic serviciul oferit, in vigoare pe durata prezentului contract. Acest lucru include, dar nu se limiteaza la: materiale care incalca drepturile de autor, considerate obscene sau amenintatoare. Beneficiarul este de acord ca este singurul responsabil de folosirea abuziva a oricarui serviciu oferit avand ca efect orice fel de daune.
c) Sa nu prejudicieze in cursul utilizarii serviciilor puse la dispozitia sa sistemul informatic al prestatorului sau al unor terti, sa nu promoveze activitati ilegale sau prezentarea unor informatii potential daunatoare prestatorului sau al unor terti. Le gaturi spre astfel de site−uri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini sau legaturi spre pagini care contin: Programe piratate, Programe sau arhive de hackeri, Site−uri Warez, Muzica sau programe nelicentiate (mp3, etc.) Sa nu stocheze sau prezinte in vreo forma material pornografic in cadrul spatiului si serviciilor puse la dispozitie. Prin material pornografic se intelege si eventuale legaturi spre alte site−uri cu material pentru adulti.
d) Sa nu ruleze programe a caror timp de executie dureaza mai mult de 5 minute fara acordul prestatorului. Sa nu consume resursele server−ului, timp de procesor, memorie, acces la harddisk, in proportie mai mare de 90% si pe o perioada de timp indelungata si care ar afecta buna functionare a server−ului fara acordul prestatorului. Sa nu trimita mesaje email nesolicitate (SPAM). Sa nu trimita mesaje email in masa fara acordul prestatorului. Sa nu foloseasca abonamentul de hosting in alte scopuri decat cele legate de gazduire si email fara acordul prestatorului, exemple de utilizare neadecvata ar fi: programe IRC, proxy−uri pentru acces Internet prin intermediul serverului, aplicatii de tip webcrawler, scanari de porturi sau vulnerabilitati.
e) Sa pastreze confidentialitatea numelui si parolei utilizatorului si sa aduca imediat la cunostinta prestatorului aflarea acestora de catre orice tert.
f) Sa nu prejudicieze in nici un fel imaginea prestatorului si a serviciilor acestuia.
g) Dacă beneficiarul monopolizează resursele sistemului şi împiedică furnizarea serviciilor către ceilalţi clienţi, contractul se reziliază după o prealabilă notificare, fără returnarea plăţilor făcute către furnizor

II. CLAUZA PENALA

2.1. In cazul neindeplinirii culpabile a oricareia dintre obligatiile prezentului contract de catre beneficiar, prestatorul poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere. Rezilierea va opera in termen de 5 zile de la data notificarii beneficiarului de catre prestator a motivelor rezilierii.

III. INCETAREA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: in termen de 3 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
3.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 7 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
3.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

IV. FORTA MAJORA

4.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
4.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
4.3. Daca in termen de 3 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

V. NOTIFICARI

5.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract sau pe adresa de e-mail.
5.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
5.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VI. LITIGII

6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.